ಮಂಗಳವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 1, 2011

ತುಮರಿ ಸೇತುವೆ, ಆಗುವುದು ಸತ್ಯವೇ?
1 comments:

ಯಜ್ಞೇಶ್ (yajnesh) ಹೇಳಿದರು...

ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೆ ಉರಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬೆಳಕು ನೀಡಿದವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಬಹುಮಾನವಿದು. ಈಗಂತೂ ಸಿಗಂದೂರಿಗೆ ಬರುವ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿನ ಊರವರಿಗೆ ವಾಹನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ...

 
200812023996