ಭಾನುವಾರ, ಜುಲೈ 12, 2009

ನಮ್ಮ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿರುವಿರಾ....?


ಸಾಗರದ ಬಳಕೆದಾರರ ವೇದಿಕೆಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕೆಯಿದು. ಜನರನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುವ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನ. ಒಂದು ಬಾರಿ ಓದಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ.....

 
200812023996